Visuele communicatie - boerenvanwijk.nl

Algemene voorwaarden

Altijd handig om te weten wat het statement van ons is.

Boer & Van Wijk is een flexibel en transparant bedrijf waarbij vertrouwen tussen ons en de opdrachtgever het uitgangspunt is. Communicatie tussen klant en medewerkers zal ook altijd gestimuleerd worden omdat korte lijnen de kans op fouten verkleint.
Als professioneel bedrijf hanteren wij Algemene Voorwaarden als ‘ijkpunt’ voor het wederzijdse vertrouwen en nodigen u uit deze voorwaarden hier te downloaden.

Adobe pdf reader heeft u nodig om de pagina's te kunnen openen. Geen pdf reader? download hier.  

ALGEMENE VOORWAARDEN BOER & VAN WIJK B.V.

OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1.  Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de op- drachtgever en de opdrachtnemer (hierna: “Boer & Van Wijk”) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen de opdrachtgever en Boer & Van Wijk.

1.2.  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 60 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten, tenzij anders vermeld. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Boer & Van Wijk verstrekte gegevens waarop Boer & Van Wijk de offerte baseert.

1.3.  De inhoud van de opdracht wordt bewezen door de offerte van Boer & Van Wijk. Indien de opdrachtgever instemt met de uitvoering van de werkzaamheden door Boer & Van Wijk, geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2. ANNULERING

2.1. De opdrachtgever heeft het recht een opdracht te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht begonnen is. In het geval van annulering is de opdrachtgever gehouden om de mogelijk gemaakte kosten van Boer & Van Wijk te vergoeden.

2.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1 kan een opdrachtgever niet annuleren zonder vergoeding van schade en kosten indien de annulering een opdracht betreft of meerdere opdrachten betreft die in onderlinge samenhang meer dan EUR 5.000 (excl. BTW) bedragen. Tussentijdse opzegging, anders dan hetgeen bepaald onder dit artikel, is uitgesloten.

3. BETALING EN OPSCHORTING

3.1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

3.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken, waaronder intellectuele eigendoms-rechten, blijven eigendom van Boer & Van Wijk totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Boer & Van Wijk op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Boer & Van Wijk zijn voldaan.

3.3. Wanneer de opdrachtgever in ve zuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De wettelijke invorderingskosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW worden bepaald op € 250,--.

3.4. Boer & Van Wijk draagt zorg voortijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Boer & Van Wijk overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

4. MEDEWERKING

4.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk om de juiste informatie te verstrekken (afmetingen, specificaties enz.) die nodig is voor de correcte uitvoering van de opdracht.

4.2. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Boer & Van Wijk ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Boer & Van Wijk terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Boer & Van Wijk de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Boer & Van Wijk is niet aan- sprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

4.3. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Boer & Van Wijk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Boer & Van Wijk er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering, op straffe van verval van recht. De prestatie van Boer & Van Wijk geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdracht-gever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft

geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

4.4.  Indien de opdrachtgever met Boer & Van Wijk is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Boer & Van Wijk vragen.

4.5.  De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Boer & Van Wijk vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat Boer & Van Wijk een voldoende hoeveelheid zal ontvan- gen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Boer & Van Wijk houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

4.6.  Boer & Van Wijk is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. Boer & Van Wijk is niet aanspra- kelijk voor een fout of onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden die verband houdt met de kwaliteit van de door opdrachtgever voorgeschreven of aangeleverde materialen. Evenmin is Boer & Van Wijk aansprakelijk voor fouten als gevolg dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Boer & Van Wijk getoonde monster en de
later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

4.7. Boer & Van Wijk staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleur- echtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

4.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeen- gekomen, kan Boer & Van Wijk noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder. Ook kan Boer & Van Wijk niet in staan voor de houdbaarheid, glans, kleur, slijtvastheid na ommekomst van in ieder geval twee jaren.

4.9. Boer & Van Wijk is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Boer & Van Wijk gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even be- doelde resten bij Boer & Van Wijk af te halen.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1. Boer & Van Wijk zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakman- schap, uitvoeren.

5.2. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdracht-gever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart Boer & Van Wijk voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat Boer & Van Wijk aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.

5.3. Boer & Van Wijk bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd. Dit laat onver- let, dat de opdrachtgever er jegens Boer & Van Wijk voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere za- ken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Boer & Van Wijk mag erop vertrouwen dat de opdracht- gever zich nauwgezet van zijn on- derzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. Boer & Van Wijk heeft ter zake geen onder- zoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begre- pen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

5.4. Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden of anderszins aan gebouwen of muren bevestigd worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke aanwezig zijn en de muren of bodem dragen zijn om de beoogde constructie te houden. De opdracht-gever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en Boer & Van Wijk niet.

5.5.  Boer & Van Wijk heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

5.6.  Leveringsdata zijn streefdata en zijn altijd indicatief.

6. AUTEURSRECHTEN

6.1. De opdrachtgever garandeert dat uitvoering van de opdracht door Boer & Van Wijk geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Boer & Van Wijk en zal haar schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden terzake, waaronder begrepen de kosten van verweer.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk an- ders is overeengekomen, draagt Boer & Van Wijk steeds na ontvangst van de volledige betaling van alle openstaande facturen eventuele intellectuele eigendomsrechten op de werken zo veel als mogelijk over aan de opdrachtgever. Boer & Van Wijk geeft terzake geen garantie dat de werken ook daadwerkelijk beschermd zijn door enig intellectueel eigendomsrecht.

6.3. Boer & Van Wijk verkrijgt na leve- ring het niet-exclusieve recht om door haar vervaardigde werken te gebruiken (openbaar te maken en
verveelvoudigen) in haar reclamemateriaal (digitaal, online of anderszins) in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De aansprakelijkheid van Boer & Van Wijk voor schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een aantoonbare toerekenbare tekort- koming in de nakoming door Boer & Van Wijk van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Boer & Van Wijk, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Boer & Van Wijk daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Indien er door de verzekeraar niets wordt uitgekeerd is de aansprakelijkheid voor directe schade van Boer & Van Wijk, haar onderaanne- mers en haar medewerkers/directeuren te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de bedongen vergoeding van de voor die desbetreffende (deel)opdracht bedongen prijs (exclusief BTW).

7.2. In ieder geval zal de totale aansprakelijk-heid van Boer & Van Wijk voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan € 10.000 per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van een € 25.000 per kalenderjaar.

7.3. Aansprakelijkheid van Boer & Van Wijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van niet tijdig uitvoeren van de over- eenkomst, kosten voor en van vervoer naar buitenland van goederen of personen, schade wegens verlies of verminking, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en schade wegens storing van het bedrijfsproces of van een administratieve organisatie is uitgesloten.

7.4. De aansprakelijkheid van Boer & Van Wijk wegens gestelde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel ge- steld onrechtmatig handelen, ontstaat slechts indien Opdrachtgever Boer & Van Wijk onverwijld na haar vaststelling daarvan schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Boer & Van Wijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Boer & Van Wijk in staat zal zijn adequaat te reageren.

7.5. Boer & Van Wijk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

8. RECHTS- EN FORUMKEUZE
8.1. Op alle overeenkomsten met Boer & Van Wijk is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De Nederlandse rechter te Rotterdam, locatie Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomsten en daarmee samenhangende transacties.

Dordrecht, 1 november 2018

logo-Boer-en-van-wijk-dordrecht

Egstraat 30
3319 LA  Dordrecht
Nederland

© 2019 Boer & Van Wijk Dordrecht. Alle rechten voorbehouden.